Συνδεθείτε μαζί μας

Click

Όροι χρήσης

1. Γενικοί όροι χρήσης   

1.1 Ο διαδικτυακός τόπος “shop.global-energy.eu” (εφεξής η “ιστοσελίδα” ή “ο ιστότοπος”) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία “Α. & Δ. Κυριακίδης Ενεργειακή ΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd”, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ι. Κωλέττη 25 Β, ΤΚ 54627, με ΑΦΜ 998906758 ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης, τηλ 2310 525.645, 2310 510.302 και αρ. ΓΕΜΗ 058928904000, καλούμενη εφεξής  “η ΕΤΑΙΡΙΑ” ή “GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd”.

1.2 Κάθε χρήστης που εισέρχεται στον ιστότοπο, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης", αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

1.3 Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς έκαστης αγοράς σας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα:

α) να τροποποιήσει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, 

β) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας 

γ) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και 

δ) να περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. 

 

1.4 Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας   να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Υπογραμμίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη. 

1.5 Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, αφού εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.  

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα  

2.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη (εξυπακούεται πριν τη σύναψη οιασδήποτε συναλλαγής με τον πελάτη).

2.2 Η περιγραφή των προϊόντων, των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν, γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές/εισαγωγείς των προϊόντων χωρίς ουδεμία παρεμβολή ή εμπλοκή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει, ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια αυτών, ούτε και για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προμηθευτή. Επιπροσθέτως, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για λάθη σε τιμές, τεχνικά και ηλεκτρονικά δεδομένα καταχωρήσεων και φωτογραφιών των προϊόντων που αναρτώνται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, δικαιούται δε, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

2.3 Με δεδομένο ότι η ιστοσελίδα και οι όροι αυτής δεν συνιστούν πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας (ήτοι την σύναψη της αγοραπωλησίας) σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας. 

3. Περιορισμός ευθύνης 

3.1 Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (ονοματολογία, τεχνικά δεδομένα, φωτογραφίες κτλ.) που αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, παρέχεται "όπως ακριβώς έχει" (as is), και η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3.2 Οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα προϊόντα μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων. Η  GLOBAL-ENERGY Solutions δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος από την πραγματική του εικόνα, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπονται οι χρήστες μέσω υπερσυνδέσμων από την ιστοσελίδα ή που η ιστοσελίδα τους παρέχει πρόσβαση.

3.3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, η εταιρία στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα της για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

3.4 Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης της ιστοσελίδας, ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ από πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής.

3.5 Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των πελατών / χρηστών για βλάβη ή/και ζημία που τυχόν προκύψουν από την καθυστέρηση, την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους από οιαδήποτε αιτία.

3.6 Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που πωλούνται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, ωστόσο εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί τυχόν μη διαθεσιμότητάς τους.

3.7 Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.) όταν δηλαδή δεν είναι δυνατό να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σας ενημερώσει μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσετε αν επιθυμείτε υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και δεσμεύεται να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για καταστάσεις που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα.

3.8 Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις που δίνονται για την χρήση και την εφαρμογή των προϊόντων που πωλούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ βασίζονται στη γνώση και εμπειρία της και  είναι συμβουλευτικές. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεμελιωθεί εναντίον της ΕΤΑΙΡΙΑΣ η οποιαδήποτε ευθύνη για τις παρεχόμενες αυτές βοηθητικές πληροφορίες, δεδομένου ότι αυτές δίνονται εκτός των άλλων, θεωρώντας τις περιγραφές του πελάτη όσον αφορά τις επιτόπιες συνθήκες αξιόπιστες, κάτι το οποίο δε μπορεί με κανένα τρόπο να διασφαλιστεί. 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων, εικόνων ατόμων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών

4.1 Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κτλ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ενώ για οτιδήποτε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει λάβει τις απαιτούμενες άδειες χρήσης προς το σκοπό της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και της προώθησης των προϊόντων που προβάλλονται σε αυτό.

4.2 Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

4.3 Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4.4 Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύει το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4.5 Όλα τα εμπορικά σήματα/επωνυμίες που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομίμων κατόχων και δικαιούχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα πωλούμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους αναφορά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως βεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την ΕΤΑΙΡΙΑ με άλλο τρόπο πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 

5. Ευθύνη Χρήστη  

5.1 Οι χρήστες συμφωνούν ανεπιφύλακτα να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για: 

 

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κτλ.

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές   πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

6. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο  

6.1 Οι ενεργοί σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο είναι πιθανό να σας μεταφέρουν σε άλλες ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Ομοίως η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις συσχετιζόμενες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή τον έλεγχο του περιεχομένου από την GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd.  

7. Παραγγελίες  

7.1 Οι αποστολές των παραγγελιών εκτελούνται τις καθημερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και αργιών, μεταξύ 10.00 π.μ.-17.00 μ.μ. 

7.2 Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

7.3 Υπενθυμίζεται ότι η ιστοσελίδα και οι όροι αυτής δεν συνιστούν πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. 

7.4 Δεν επιτρέπεται και δεν αναγνωρίζεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ η πραγματοποίηση παραγγελίας από άτομα κάτω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην ιστοσελίδα. 

7.5 Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς. 

7.6 Δεδομένου ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση, αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στη μεταφορική εταιρεία ή ο χρόνος που απαιτείται ώστε το προϊόν να είναι διαθέσιμο για παραλαβή από το κατάστημα της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των κατασκευαστών/εισαγωγέων/προμηθευτών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμο κάποιο προϊόν θα επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης και αποστολής του προϊόντος από εμάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις, λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες μεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί ευθύνη της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd. 

7.7 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το shop.global-energy.eu μέσω e-mail ή/και με τηλέφωνο την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας. 

8. Τιμές 

8.1 Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνει το προϊόν διαφοροποιείται λόγω περιοχής, τότε η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd θα επιστρέψει κατόπιν συνεννόησης με τον αγοραστή ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά του καταβληθέντος ΦΠΑ από το καταβλητέο λόγω περιοχής.

 

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής, μεταφοράς, οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του επιλεχθέντος τρόπου αποστολής, αναγράφονται δε και γνωστοποιούνται στον πελάτη κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας, ούτε κρατήσεις ή τυχόν παρακρατήσεις που προβλέπονται για οργανισμούς, Αρχές, φορείς κλπ. Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν και συνεπώς ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε τράπεζα (προμήθεια της τράπεζας του πελάτη ή/και προμήθεια της τράπεζας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κλπ) ή άλλες επιβαρύνσεις λόγω τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών. 

 

8.2 Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

8.3 Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν εγκατάσταση, η οποία καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας. 

9. Τροποποίηση παραγγελίας 

9.1 Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας του πριν την αποστολή αυτής.

 

10. Εγγυήσεις των προϊόντων 

10.1 Τα διατιθέμενα από την GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd προϊόντα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται         η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση του προϊόντος έχει διάρκεια, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία του προϊόντος (Σειριακός αριθμός -Serial No.)
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.    

11. Ακυρότητα 

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

 Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εκτέλεση ή την ερμηνεία των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόντος, αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχουν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Visa  Mastercard  Maestro 

vbv

 sc 74x40  PB blue GR